O jednostce
Ogólne
Regulamin
Struktura
Status
Zakres działania
Wykaz dróg
Mapa dróg
Wykaz mostów
Zima
Mapa sieci drogowej
Przetargi
Ogłoszenia
Zamówienia do 30000 Euro
Procedury
Komunikaty
Praca
Kontakt
   
Jesteś tutaj: Strona główna   >   Regulamin

.: Regulamin

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W JAŚLE

 

ROZDZIAŁ  I

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, zwany  dalej „PZD” działa na podstawie:

    - ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z    2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

    - uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 4 stycznia 1999 r w sprawie powołania Powiatowego Zarządu Dróg
      w Jaśle i pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych.

2. Regulamin organizacyjny PZD, zwany dalej regulaminem, określa strukturę organizacyjną, zasady
    wewnętrznej organizacji, podziału zadań i kompetencji oraz  zakres działania PZD w Jaśle.

§ 2.

1. Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych  w rozumieniu ustawy o drogach
 publicznych.

2. PZD  jest jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego, a jego siedzibą jest miasto Jasło.

3. Obszar działania PZD stanowi terytorium Powiatu Jasielskiego.

4. PZD jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 

ROZDZIAŁ  II

 

Zadania Powiatowego Zarządu Dróg

 

§ 3.

1. PZD realizuje zadania związane z  utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w granicach Powiatu
      Jasielskiego.

2. Do zadań PZD należy w szczególności:

1)     opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;

2)     opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3)     pełnienie funkcji inwestora;

4)   utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5)     realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6)     przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na
        rzecz obronności kraju;

7)     koordynacja robót w pasie drogowym;

8)     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9)     przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów  inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

10)  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

11)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

12)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

13)  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

14)  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

15)  utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

16)  wykonywanie wszystkich innych czynności określonych przepisami prawa dla zarządcy dróg;

17)  wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Powiatu.

18)  uzgadnianie projektów planów z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa;

 

ROZDZIAŁ III

 

Struktura organizacyjna oraz zadania i obowiązki poszczególnych komórek

 

§ 4.

1. W  PZD tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1)     Wydział  Techniczny;

2)     Wydział Finansowo – Administracyjny;

3)     Sekcja liniowa:

a)  Obwód Jasło - Trzcinica

b)       Obwód Nowy Żmigród

2. Schemat organizacyjny PZD stanowi załącznik  do niniejszego Regulaminu.

§ 5.

1. Dyrektor kieruje pracą PZD, odpowiada za całokształt jego działalności  i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu  Jasielskiego

3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony pracownik

 

 

 

4. Dyrektor wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, które określają jego kompetencje a w szczególności:

      1)  jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników PZD

      2)  wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do

          wszystkich pracowników

      3)  organizuje pracę oraz kieruje bieżącymi sprawami PZD;

      4)  podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki;

      5)  ustala zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników

      6)  nadzoruje pracę poszczególnych komórek

      7)  decyduje w sprawach zatrudniania i awansowania,  nagradzania, karania pracowników oraz w innych
            sprawach osobowych;

      8)  organizuje działalność socjalno – bytową wśród  pracowników

      9)  wydaje akty wewnętrzne regulujące organizację i normujące tok pracy

    10)  organizuje wykonanie zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych;

    11)  udziela pracownikom upoważnień i pełnomocnictw;

    12)  nadzoruje przebieg prac nad przygotowaniem projektu budżetu oraz realizację budżetu;

     13)  sprawuje nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg, wniosków;

     14)  wydaje decyzje administracyjne i zezwolenia w sprawach wynikających z uzyskanych upoważnień;

     15)  współpraca z organami gmin i innymi jednostkami w zakresie zadań PZD;

     16)  bierze udział w obradach Rady Powiatu i jej komisjach;

     17)  realizuje zadania przewidziane przepisami ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych
             osobowych, o dostępie do informacji publicznej;

     18) odpowiada za stan BHP i ochrony Ppoż. w jednostce

 19) wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Dyrektora, wynikające z ustaw, Statutu PZD oraz uchwał Zarządu
        Powiatu i Rady Powiatu.

§ 6.

Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych:

1)     zapewnienie należytego wykonania zadań określonych w obowiązujących aktach prawnych;

2)     współdziałanie między stanowiskami PZD oraz z jednostkami  gospodarczymi i samorządowymi;

3)     opracowywanie dla potrzeb organów powiatu projektów planów sprawozdań, ocen, analiz i informacji dotyczących przypisanych zadań, projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych powiatu;

4)     realizacja zadań z dziedziny obronności kraju dotyczących drogownictwa;

5)     przestrzeganie i ochrona tajemnicy państwowej, służbowej i przepisów bhp i. ppoż.;

6)     wykonywanie obowiązków w sposób zapewniający sprawną, prawidłową, rzetelną i terminową
        realizację zadań.

§ 7.

Wydział Techniczny

      Do zakresu działania Wydziału Technicznego należy całokształt spraw związanych z utrzymaniem, ochroną dróg i mostów, jak również planowania  i nadzoru prowadzonych robót, a w szczególności:

1)         kontrolowanie stanu dróg, prowadzenie badań stanu nawierzchni  i urządzeń drogowych, przeglądy mostów;

2)       planowanie i koordynacja zadań w zakresie utrzymania dróg i mostów;

3)       nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania i ochrony dróg, odbiór zrealizowanych zadań;

4)       prowadzenie ewidencji robót( rejestr robót);

5)       prowadzenie ewidencji technicznej (metryki);

6)       sporządzanie projektów organizacji ruchu;

7)       prowadzenie pomiarów natężenia ruchu;

8)     zarządzanie pasem drogowym;

9)       wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg dla ruchu, gdy tego wymaga stan techniczny;

10)    uzgadnianie projektów technicznych;

11)    uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego;

12)    informacje o stanie dróg;

13)    opracowanie planów finansowania, utrzymania i ochrony dróg, utrzymania zieleni, kształtowanie zagospodarowania pasa drogowego;

14)    przygotowanie zadań z zakresu budowy, utrzymania i ochrony dróg pod kątem wprowadzenia ich do budżetu;

15)    koordynacja działań PZD z działaniami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Jaśle;

16)    sprawowanie nadzoru nad zleconymi robotami drogowymi i mostowymi, i dokonywanie  odbiorów  zrealizowanych zadań;

17)    uzyskiwanie zezwoleń na budowę i remont dróg;

18)    prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości z realizacji robót drogowo-mostowych;

19)    rozliczenie z przydzielonych limitów finansowych;

20)    prowadzenie spraw związanych z remontami obiektów budowlanych, maszyn, urządzeń i środków transportowych.

21)    przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu lub Rady Powiatu z zakresu zadań PZD a w tym: opiniowania i zaliczania dróg do kategorii powiatowych i gminnych;

§ 8.

  Wydział Finansowo – Administracyjny

  1. Do zakresu Wydziału Finansowo – Administracyjnego należy całokształt  spraw związanych z planowaniem, wykorzystaniem i ewidencją środków finansowych, spraw socjalnych, zaopatrzenia ,BHP ppoż, a w szczególności:

1)     planowanie, analizowanie i realizacja budżetu PZD;  

2)     nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem  budżetu;

3)     wykorzystywanie budżetu i sprawowanie nadzoru nad dysponentami  środków budżetowych;

4)     sporządzanie bilansu oraz sprawozdawczości;

5)     prowadzenie spraw finansowych w zakresie przewidzianym przepisami;

6)     realizacja polityki płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)     obsługa spraw kadrowych;

8)     prowadzenie analiz i sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych  i płacowych;

9)     prowadzenie spraw socjalno - bytowych;

10)  prowadzenie spraw emerytalno – rentowych;

11)  sprawy organizacyjne;

12)  obsługa sekretariatu;

13)  administrowanie budynkami i pomieszczeniami biurowymi oraz zabezpieczenie mienia;

14)  ogólny nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach;

15)  prowadzenie spraw związanych z zakupem materiałów biurowych, odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej;

16)    prowadzenie spraw w zakresie BHP, w tym sprawozdawczości statystycznej.

2.   Główny Księgowy wykonuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i ponosi odpowiedzialność:

1)     za bieżące informowanie Dyrektora o stanie finansowym  i nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku sprawowanego nadzoru  i kontroli.

2)     za prawidłowe i bieżące prowadzenie rachunkowości;

3)     za prawidłowe opracowanie sprawozdawczości i analiz;

 

§ 9.

Sekcja liniowa

Sekcja liniowa podlega bezpośrednio Dyrektorowi PZD. Sekcją liniową kieruje kierownik sekcji liniowej

  Do zadań sekcji liniowej należy w szczególności:

1)     wykonywanie prac konserwacyjnych nawierzchni drogowych;

2)     uzupełnianie stałego oznakowania i oznakowanie doraźne odcinków dróg zagrażających bezpieczeństwu;

3)   utrzymanie w czystości i czytelności znaków drogowych

4)     wykonywanie prac interwencyjnych i konserwacyjnych związanych z  odwodnieniem dróg;

5)     wycinka drzew i krzewów, koszenie traw w obrębie dróg i mostów;

6)     wykonywanie robót związanych z czyszczeniem przydrożnych rowów;

7)     wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających w pasie drogowym;

8)     usuwanie z korony dróg przeszkód i zanieczyszczeń;

9)     zabezpieczanie miejsc awarii obiektów drogowo – mostowych

10) oczyszczanie łożysk, nisz i ciosów podłożyskowych, dylatacji i elementów podpór, koryta rzek i terenów w obrębie mostów

11)  zabezpieczanie antykorozyjne poręczy mostowych

12)    prowadzenie gospodarki magazynowej i  ewidencji magazynowej i ewidencja magazynowa;

13)   prowadzenie książek objazdu dróg;

14)   prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg;

15)   wykonywanie poleceń przełożonych.

§ 10.

Szczegółowe zadania dla poszczególnych stanowisk zostaną określone  w zakresach czynności.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zasady podpisywania pism i decyzji oraz obieg korespondencji

 

§ 11.

1. Dyrektor podpisuje pisma, zarządzenia, umowy, postanowienia i decyzje  administracyjne.

2. Projekty dokumentów i pism przedstawianych do podpisu Dyrektora muszą być parafowane przez osobę sporządzającą.

3. Podczas nieobecności Dyrektora w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg pisma podpisuje upoważniony pracownik.

§ 12.

1. Wszystkie wpływy korespondencji rejestrowane są w Sekretariacie,

2. Korespondencja wpływająca do PZD jest przedstawiana do dekretacji Dyrektorowi i rozdzielane na poszczególne stanowiska pracy za potwierdzeniem odbioru przez pracowników.

3. Skargi i wnioski wpisywane są do rejestru skarg i wniosków.

 

ROZDZIAŁ V

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 13.

1.      Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników PZD.

2.      Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy PZD określa regulamin pracy.

3.      W celu zapewnienia Dyrektorowi informacji niezbędnych dla skutecznego  i legalnego działania PZD funkcjonuje system kontroli zarządczej.

4.      Nie przestrzeganie postanowień Regulaminu przez pracowników stanowi  naruszenie obowiązków służbowych.

5.      W sprawach organizacyjnych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor.

 

§ 14.

 

Zmiany w niniejszym Regulaminie następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
ul. Rynek 18