Dostawa materiałów na budowę chodników
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- Formularz cenowy nr 1
- Formularz cenowy nr 2
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Projekt umowy
- Pytanie

- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja z otwarcia ofert c.d.
- Oświadczenie grupa kapitalowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty c.d.
Informacja o unieważnieniu przetargu


30.11.2017