Dostawa prefabrykatów w ramach zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr1313R Jasło - ul. Mickiewicza
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- Formularz cenowy nr 1
- Formularz cenowy nr 2
- Formularz cenowy nr 3
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Projekt umowy

Unieważnienie


30.06.2017