Dostawa kostki brukowej, krawężnika i obrzeży betonowych
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- Formularz cenowy nr 1
- Formularz cenowy nr 2
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Projekt umowy

- Unieważnienie


28.07.2017