Usługi związane z zmiowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/18
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularz cenowe
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Wykaz usług
- Wykaz sprzętu
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- SST
- Zasady ZUD

- Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


27.10.2017