Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/17
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Wykaz usług
- Wykaz sprzętu
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- SST
- Projekt umowy
- Wykaz dróg
- Formularze cenowe
- Zasady zimowego utrzymania dróg

- Informacja z otwarcia ofert
- Oświadczenie grupa kapitałowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania


21.10.2016