Dostawa prefabrykatów
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularz cenowy nr 1
- Formularz cenowy nr 2
- Formularz cenowy nr 3
- Formularz cenowy nr 4
- Formularz cenowy nr 5
- Formularz cenowy nr 6
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy

- Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


21.08.2017