Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło- Łajsce- Zręcin” w km 2+745 - 3+389 w Wolicy
 
Ogłoszenie o zamówieniu


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


- Formularz Oferty
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Wykaz robót
- Zobowiązanie - Wzór
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Kosztorys ofertowy
- Karta gwarancyjnaDOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- Dokumentacja projektowa


- Informacja z otwarcia ofert
- Oświadczenie grupa kapitałowa

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Termin składania ofert 08.06.2018