Roboty budowlane
 
Ogłoszenie o zamówieniu


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


- Formularz Oferty
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Wykaz robót
- Zobowiązanie - Wzór
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Kosztorys ofertowy
- Karta gwarancyjnaDOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- Tabela robót
- Rys.1 - Orientacja
- Rys.2 - Plan sytuacyjny
- Rys.3 - Profil podłużny drogi
- Rys.4 - Przekroje poprzeczne drogi
- Rys.5 - Przekrój normalny drogi
- Rys.6 - Szczegóły studzienek
- Przedmiar robót
- Szczegółowe specyfikacje techniczne
- Opis techniczny


- Informacja z otwarcia ofert
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Termin składania ofert 25.05.2018