Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych
 
Ogłoszenie o zamówieniu


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


- Przedmiar robót
- Specyfikacja techniczna
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Projekt umowy
- Wykaz robót


- Informacja z otwarcia ofert
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Termin składania ofert 30.04.2018