Dostawa kostki brukowej, krawężnika betonowego i obrzeża chodnikowego.
 
Ogłoszenie o zamówieniu


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami- Formularz cenowy 1
- Formularz cenowy 2
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Projekt umowy


- Informacja z otwarcia ofert
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Termin składania ofert 20.04.2018