Dostawa prefabrykatów
 
Ogłoszenie o zamówieniu


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami- Formularz cenowy 1
- Formularz cenowy 2
- Formularz cenowy 3
- Formularz cenowy 4
- Formularz cenowy 5
- Formularz cenowy 6
- Formularz cenowy 7
- Formularz cenowy 8
- Formularz cenowy 9
- Formularz cenowy 10
- Formularz cenowy 11
- Formularz cenowy 12
- Formularz cenowy 13
- Formularz cenowy 14
- Formularz cenowy 15
- Formularz cenowy 16
- Formularz cenowy 17
- Formularz cenowy 18
- Formularz cenowy 19
- Formularz cenowy 20
- Formularz cenowy 21
- Formularz cenowy 22
- Formularz cenowy 23
- Formularz cenowy 24
- Formularz cenowy 25
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Projekt umowy


- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

-Informacja z otwarcia ofert


-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin składania ofert 28.03.2018