Dostawę piasku płukanego, mieszanki kruszywa łamanego w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+15 – 1+012”
 
Ogłoszenie o zamówieniu


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami- Formularz Oferty
- FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR I
- FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR II
- FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR III
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Projekt Umowy
- Oświadczenie grupa kapitałowa- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Informacja z otwarcia ofert- Informacja o wyborzeTermin składania ofert 10.08.2018