Dostawa prefabrykatów w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 0+15 - 1+012
 
Ogłoszenie o zamówieniu


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami- Formularz Oferty
- FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR I
- FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR II
- FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR III
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Projekt Umowy
- Oświadczenie grupa kapitałowa- Informacja z otwarcia
- Oświadczenie grupa kapitałowa- Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyTermin składania ofert 10.08.2018