Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzetu służbowego PZD
 
Ogłoszenie o zamówieniu


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami- Formularz Oferty
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Wykaz stacji
- Projekt Umowy
- Formularz cenowy
- Oświadczenie grupa kapitałowa- Informacja z otwarcia ofert


- Informacja o wyborze


Termin składania ofert 18.07.2018