ODWODNIENIE KORONY DROGI POD BUDOWĘ CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH
 
Ogłoszenie o zamówieniu


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Formularz Oferty
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Zobowiązanie wzór
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Karta gwarancyjnaPRZEDMIAR ROBÓT

- Zadanie 1
- Zadanie 2
- Zadanie 3


KOSZTORYS OFERTOWY

- Zadanie 1
- Zadanie 2
- Zadanie 3- Informacja z otwarcia ofert
- Oświadczenie grupa kapitałowa


- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert 11.07.2018