Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 2+642 - 4+052
 
Ogłoszenie o zamówieniu


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Formularz Oferty
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Wykaz robót
- Zobowiązanie wzór
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Kosztorys
- Karta gwarancyjna


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


- Informacja z otwarcia ofert
- Oświadczenie grupa kapitałowa

- Informacja o wyborze
Termin składania ofert 04.07.2018