Dostawa kostki brukowej, krawężnika betonowego i obrzeża chodnikowego
 
Ogłoszenie o zamówieniu


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami- Formularz cenowy 1
- Formularz cenowy 2
- Formularz cenowy 3
- Formularz cenowy 4
- Formularz cenowy 5
- Formularz cenowy 6
- Formularz cenowy 7
- Formularz cenowy 8
- Formularz cenowy 9
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Projekt umowy


- Odpowiedź na pytania Nr 1


Informacja z otwarcia ofert


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Termin składania ofert 22.03.2018