Sprzedaż drzew na pniu rosnących w ciągu dróg powiatowych
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularze cenowe
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Projekt umowy


20.07.2017