Dostawa piasku, pospółki i mieszanki tłuczniowej
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz cenowy 1.1
- Formularz cenowy 1.2
- Formularz cenowy 1.3
- Formularz cenowy 1.4
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- SST

- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja z otwarcia ofert c.d.
- Informacja z otwarcia ofert c.d.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie I
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie II
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie III
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie IV


20.03.2017