Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz cenowy
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Projekt umowy
- Szczegółowa specyfikacja techniczna piasek
- Szczegółowa specyfikacja techniczna sól
-Informacja z otwarcia ofertRozstrzygnięcie części 1


Rozstrzygnięcie części 2


Rozstrzygnięcie części 3
20.02.2018