Zakup paliw płynnych i środka uszlachetniającego do samochodów i sprzętu służbowego PZD
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz cenowy 1
- Formularz cenowy 2
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- Wykaz stacji
- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych
- Informacje z otwarcja ofert
- Informacje z otwarcja ofert c.d.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu


19.12.2016