Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego PZD.
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularze cenowe nr 1
- Formularze cenowe nr 2
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Zobowiązanie innych podmiotów
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- Wykaz stacji

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty c.d.


18.12.2015