Dostawa prefabrykatów
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularz cenowy nr 1
- Formularz cenowy nr 2
- Formularz cenowy nr 3
- Formularz cenowy nr 4
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy

- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja z otwarcia ofert c.d.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty c.d.


18.07.2017