Usługi związane z zmiowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/18
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularz cenowe
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Wykaz usług
- Wykaz sprzętu
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- SST
- Wykaz dróg
- Zasady ZUD

- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.I
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.II
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.II
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.III
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.IV
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.V
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.VII
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.VIII


17.10.2017