Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego PZD
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz cenowy 1.1
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- Wykaz stacji
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty


17.01.2017