Zimowe utzymanie dróg powiatowych od 01.01.2016.
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularze cenowe
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Wykaz usług
- Zobowiązanie innych podmiotów
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- SST
- Wykaz dróg
- Zasady zimowego utrzymania dróg

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty III
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IV
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty V
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty VI
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty VII
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty VIII


16.12.2015