Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Wykaz robót
- Zobowiązanie innych podmiotów
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Karta gwarancyjna
- Projekt umowy
- SST
- Kosztorys ofertowy
- Przedmiar robót


16.04.2015