Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego PZD.
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularze cenowe nr 1
- Formularze cenowe nr 2
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Wykaz stacji

- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja z otwarcia ofert c.d.
- Oświadczenie grupa kapitałowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


15.12.2017