Przebudowa drogi powiatowej NR 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Wykaz robót
- Zobowiązanie innych podmiotów
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Karta gwarancyjna
- Projekt umowy
- SST
- Kosztorys ofertowy
- Przedmiar robót

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Modyfikacja SIWZ
- Kosztorys ofertowy 9a
- Przedmiar robót II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


15.06.2016