Dostawa materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg.
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularze cenowe
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu
- SST nr 4
- SST nr 5

Oświadczenie grupa kapitalowa
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert c.d.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty c.d.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty c.d.


14.11.2017