Zakup paliw płynnych i środka uszlachetniającego do samochodów i sprzętu służbowego PZD
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Modyfikacja SIWZ
- Modyfikacja SIWZ c.d.
- Formularz cenowy
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


14.11.2016