Dostawa materiałów sypkich do bieżącego utrzymania dróg
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularz cenowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy

- Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


14.06.2017