Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz cenowy 1.1
- Formularz cenowy 1.2
- Formularz cenowy 1.3
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- SST
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert c.d.
Informacja z otwarcia ofert c.d.
Informacja z otwarcia ofert c.d.
Informacja z otwarcia ofert c.d.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


13.01.2017