Zimowe utzymanie dróg powiatowych do 31.12.2015.
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularze cenowe
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Wykaz usług
- Zobowiązanie innych podmiotów
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
- SST
- Wykaz dróg
- Zasady zimowego utrzymania dróg
- Zasady ZUD

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie I
Informacja o wyborze - zadanie II
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie II
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie III
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie IV
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie V
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie VI
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie VII
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie VIII
Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie IX


12.10.2015