Odbudowa korony drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w miejscowości Myscowa.
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Modyfikacja nr 1
- Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia - str. 1
- Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia - str. 2
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Wykaz robót
- Zobowiązanie innych podmiotów
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Karta gwarancyjna
- Projekt umowy
- SST
- Kosztorys ofertowy
- Przedmiar robót
- Dokumentacja


11.09.2015