Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Wykaz robót
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- SST
- Przedmiar robót
- Kosztorys ofertowy


- Załącznik - Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych


- Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


11.04.2017