Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1827R Siepietnica – Święcany – gr. wojew. – (Szerzyny) w miejscowości Święcany.
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Modyfikacja
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Wykaz robót
- Zobowiązanie innych podmiotów
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Chodnik
- Kanalizacja
- Karta gwarancyjna
- Tabela elementów scalonych
- Przedmiar robót
- Opis
- Opis do projektu zagospodarowania terenu
- SST

- Pytanie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


10.04.2014