Remont drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Wykaz robót
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- SST
- Karta gwarancyjna
- Zobowiązanie - wzór
- Przedmiar robót
- Kosztorys ofertowy

- Informacja z otwarcia ofert
- Oświadczenie grupa kapitałowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


06.07.2017