Dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Projekt umowy
- Modyfikacja
- Projekt umowy

- Pytania i odpowiedzi
- Oświadczenie grupa kapitałowa
- Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


05.07.2017