Dostawa kostki brukowej, krawężnika i obrzeży betonowych
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz cenowy
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Zobowiązanie innych podmiotów
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


05.05.2016