Dostawa kostki brukowej, krawężnika i obrzeży betonowych
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularz cenowy Nr 1
- Formularz cenowy Nr 2
- Formularz cenowy Nr 3
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Projekt umowy

- Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


04.10.2017