Dostawa materiałów sypkich do bieżacego utzymania dróg.
 
- ogłoszenie o zamówieniu
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Formularz ofertowy
- Formularz cenowy nr 1.1
- Formularz cenowy nr 1.2
- Formularz cenowy nr 1.3
- Formularz cenowy nr 1.4
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Projekt umowy
- Informacja o przynależności do grup kapitałowych
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja z otwarcia ofert c.d.
- Informacja z otwarcia ofert c.d.

- Informacja o unieważnieniu - zadania nr 4
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 3


02.06.2017