MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
     Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków Drukuj... 

Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw

 

Opisy sposobu załatwiania sprawy znajdują się na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaśle www.powiat.jaslo.pl/bipPoradnik klienta / Jak załatwić sprawę? oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Jaśle www.powiat.jaslo.pl - Jak załatwić sprawę?

O tym jakie dokumenty są wymagane do załatwienia określonej sprawy można dowiedzieć się po otwarciu strony „ Jak załatwić sprawę" - na której znajdują się szczegółowe informacje wraz z wzorami niezbędnych dokumentów.

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można dowiedzieć się we właściwych z uwagi na przedmiot sprawy Wydziałach Starostwa (telefonicznie, osobiście lub via e-mail)

 

 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Rozdział 7
Załatwianie spraw

Art. 35.§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy starostwa tj.:
w poniedziałek od 7:30 do 17:00
oraz wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30.


Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Sposób przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania w załączniku (do pobrania poniżej, wymagany Acrobat Reader)Osoba publikująca: Katarzyna Szczeklik-Kardyś
Data publikacji: 2012-07-30Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 21/2014 Starosty Jasielskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Jaśle

     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE