MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
     PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Drukuj... 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (ang. public sector information re-use) - oznacza wykorzystywanie przez osoby fizyczne oraz osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.


Warunki oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

WARUNKI

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

  • udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.powiat.jaslo.pl/bip ,
  • przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
  • udostępnionej w serwisie internetowym www.powiat.jaslo.pl ,

 2. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

  • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.


 3. Wniosek składa się na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94). Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565 ze zm.)


 4. Jeżeli dla informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat.jaslo.pl/bip, oraz serwisie internetowym www.powiat.jaslo.pl lub na wniosek nie określono odrębnych warunków ponownego wykorzystywania, to podmioty wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  • poinformowania o źródle pozyskania informacji,
  • wskazania czasu wytworzenia i pozyskania informacji,
  • dalszego udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 
KOSZTY

Starosto Powiatowe w Jaśle może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w sposób określony we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, można nałożyć opłatę uwzględniając koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub formę przekazania informacji.


Koszty oblicza się za podstawię Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 38/2012 Starosty Jasielskiego z dnia 7 maja 2012 r.

 Osoba publikująca: Katarzyna Szczeklik-Kardyś
Data publikacji: 2012-05-28     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE